Breaking

Join THAMIZHKADAL Telegram Group

Join THAMIZHKADAL WhatsApp Group

Sunday, January 16, 2022

TNPSC பொதுத்தமிழ் – எதிர்ச்சொல்

 1. வெஃகல் x விரும்புதல்
 2. நல்வினை x தீவிணை
 3. வைதல் x புகழ்தல்
 4. வழுத்தல் x இகழ்தல்
 5. கீழ்த்திசை x மேற்றிசை
 6. நகை x அழுகை
 7. வலம்புரி x இடம்புரி
 8. மலர்தல் x கூம்பல்
 9. வெம்மை x தண்மை
 10. வல்லினம் x மெல்லினம்
 11. ஒற்றுமை x வேற்றுமை
 12. கனவு x நனவு
 13. சிற்றிலக்கியம் x பேரிலக்கியம்
 14. பழமை x புதுமை
 15. நல்லார் x அல்லார்
 16. ஓடுமீன் x உறுமீன்
 17. தெருள் x மருள்
 18. பகட்டு x எளிமை
 19. தூங்குக x தூங்கற்க
 20. தூங்கி x தூங்காது
 21. மருவுக x ஒருவுக
 22. சிற்றூர் x பேரூர்
 23. நீதி x அநீதி
 24. நிறை x குறை
 25. இயற்கை x செயற்கை
 26. ஆக்கம் x அழிவு
 27. அகம் x புறம்
 28. பகை x நட்பு
 29. இரத்தல் x ஈதல்
 30. ஆடூஉ x மகடூஉ
 31. முற்பகல் x பிற்பகல்
 32. புகழ்ச்சி x இகழ்ச்சி
 33. இனிய x இன்னாத
 34. வறுமை x வளமை
 35. வெறுப்பது x நேசிப்பது
 36. ஓடா x ஓடும்
 37. அண்மை x சேய்மை
 38. பெரிய x சிறிய
 39. வெம்மை x தண்மை
 40. மலர்தல் x கூம்பல்
 41. ஆடவர் x பெண்டிர்
 42. வல்லினம் x மெல்லினம்
 43. ஒற்றுமை x வேற்றுமை
 44. தொடக்கம் x முடிவு
 45. கனவு x நனவு
 46. நல்லவர் x கெட்டவர்
 47. சிற்றிலக்கியம் x பேரிலக்கியம்
 48. இரவு x பகல்
 49. பழமை x புதுமை
 50. பழைய x புதிய
 51. நண்பன் x பகைவன்
 52. சிற்றூர் x பேரூர்
 53. நீதி x அநீதி
 54. சரி x தவறு
 55. வெற்றி x தோல்வி
 56. நிறை x குறை
 57. அந்தம் x ஆதி
 58. இயற்கை x செயற்கை
 59. ஆக்கம் x அழிவு
 60. அகம் x புறம்
 61. நிறை x குறை
 62. பகை x நட்பு
 63. இரத்தல் x ஈதல்
 64. ஆடூஉ x மகடூஉ
 65. ஆதி x அந்தம்
 66. அரிது x எளிது
 67. முற்பகல் x பிற்பகல்
 68. வைதல் x புகழ்தல்
 69. புகழ்ச்சி x இகழ்ச்சி
 70. அடைமழை x தூரல்
 71. அமைதி x ஆரவாரம்
 72. அரும்பொருள் x மலிவான பொருள்
 73. அருள்நோக்கு x கடுநோக்கு
 74. அரைகுறை x முழுநிறை
 75. அல்லங்காடி x நாளங்காடி
 76. ஆமை வேகம் x மின்னல் வேகம்
 77. இடுகுறிப்பெயர் x காரணப் பெயர்
 78. இணக்கம் x பிணக்கம்
 79. இரப்பு x ஈகை
 80. இரவலர் x புரவலர்
 81. உறவினர் x நொதுமலர்
 82. ஊதியம் x நட்டம்
 83. எண்ணிறந்த x விரல்விட்டு எண்ணல்
 84. ஏக்கம் x ஊக்கம்
 85. ஒழுக்கம் x இழுக்கம்
 86. ஒன்றுமறியாதவன் x கரை கண்டவன்
 87. ஓடுதல் x துரத்துதல்
 88. கங்குல் x பகல்
 89. கட்டுங்கவி x வரகவி
 90. கடை x தலை
 91. கண்ணோட்டம் x கவனம்
 92. கண்மூடித்தனம் x கவனம்
 93. கயமை x சான்றாண்மைசால்பு
 94. கலக்கம் x துலக்கம்
 95. கனவு x நனவு
 96. கனிமொழி x முனிந்துரை
 97. காய்தல் x உவத்தல்
 98. கால்மாடு x தலைமாடு
 99. கிளைஞர் x பகைஞர்
 100. கீற்றுமதி x மழுமதி
 101. குடபுலம் x குணபுலம்
 102. குருடன் x கண்ணன்
 103. குறும்புக்காரன் x நல்லவன்
 104. கூடாநட்பு x நல்நட்பு
 105. கூர்மை        x மழுக்கம்
 106. கெடுமதி x நன்மதி
 107. கெழுதகைமை x பகைமை
 108. கேவலம் x மேன்மை
 109. கையாலாகாதவன் x திறமைசாலி
 110. கொள்ளல் x கொடை
 111. சமுதாயம் x தனிமனிதன்
 112. சற்று x மிகுதி
 113. சாதகம் x பாதகம்
 114. சிலேடை x செஞ்சொல்
 115. சிலையில்எழுத்து x நீர்மேல் எழுத்து
 116. சிறப்பறிவு x பொது அறிவு
 117. செந்நெறி x துன்னெறி
 118. செப்புவழு x வினாவழு
 119. செம்மை x பசுமை
 120. செய்யோன் x கரியோன்
 121. செயப்படுபொருள் x செய்பொருள்
 122. செல்வம் x வறுமை
 123. ஞானக்கண் x ஊனக்கண்
 124. தக்கார் x தகவிலார்
 125. தகுதி x தகுதியின்மை
 126. தலைமாடு x கால்மாடு
 127. தவநெறி x அவநெறி
 128. தள்ளாமை x துடிதுடிப்பு
 129. தன்மைநவிற்சி x உயர்வு நவிற்சி
 130. தனி x கூட்டு
 131. தாளாண்மை x மடிகை
 132. திட்டவட்டம் x தெளிவின்மை
 133. திண்ணம் x பொய்
 134. திண்மை x மென்மை
 135. திரிசொல் x இயற்சொல்
 136. திருவினை x தீவினை
 137. தீயவை x நல்லவை
 138. தெவ்வர் x நண்பர்
 139. தேக்கம் x ஒழுக்கம்
 140. தொகுதியெண் x பகுதியெண்
 141. தொன்மை x புதுமை
 142. நசை x வெறுப்பு
 143. நல்லூழ் x அல்லூழ்
 144. நலிவு x பொலிவு
 145. நன்கொடை x கைம்மாறு
 146. நாத்திகம் x ஆத்திகம்
 147. நுண்ணறிவு x மழுங்கிய அறிவு
 148. நுண்பொருள் x பருப்பொருள்
 149. நூலறிவு x அனுபவ அறிவு
 150. நோவு x இன்பம்
 151. பழி x புகழ்
 152. பிறிதின்கிழமை x தற்கிழமை
 153. பீடு x கேடு
 154. புல்லறிவு x நல்லறி
 155. புலமை x பேதைமை
 156. பெருவழக்கு x அருவழக்கு
 157. பேதை x மேதை
 158. பேராண்மை x கோழைமை
 159. பொய்ம்மை x மெய்ம்மை
 160. போக்கிரி x நல்லவன்
 161. போகி x யோகி
 162. மகடூஉ x அகடூஉ
 163. மருள் x தெருள்
 164. மீக்கூர்தல் x குறைதல்
 165. வழிமொழிதல் x முன்மொழிதல்
 166. வாடை x தென்றல்
 167. விதி x புறனடை
 168. வெள்ளைமனம் x கள்ளமனம்
 169. வெஃகல் x விரும்புதல்
 170. நல்வினை x தீவினை
 171. வைதல் x புகழ்தல்
 172. வழுத்தல் x இகழ்தல்
 173. கீழ்த்திசை x மேற்றிசை
 174. நகை x அழுகை
 175. வலம்புரி x இடம்புரி
 176. மலர்தல் x கூம்பல்
 177. வெம்மை x தண்மை
 178. வல்லினம் x மெல்லினம்
 179. ஒற்றுமை x வேற்றுமை
 180. கனவு x நனவு
 181. சிற்றிலக்கியம் x பேரிலக்கியம்
 182. பழமை x புதுமை
 183. நல்லார் x அல்லார்
 184. ஓடுமீன் x உறுமீன்
 185. தெருள் x மருள்
 186. புகட்டு x எளிமை
 187. தூங்குக x தூங்கற்க
 188. தூங்கி x தூங்காது
 189. மருவுக x ஒருவுக
 190. சிற்றூர் x பேரூர்
 191. நீதி x அநீதி
 192. நிறை x குறை
 193. இயற்கை x செயற்கை
 194. ஆக்கம் x அழிவு
 195. அகம் x புறம்
 196. பகை x நட்பு
 197. இரத்தல் x ஈதல்
 198. ஆடூஉ x மகடூஉ
 199. முற்பகல் x பிற்பகல்
 200. புகழ்ச்சி x இகழ்ச்சி

No comments:

Post a Comment