உடல்நலம்

THAMIZHKADAL.IN

தமிழ்ச்சொல் அறிவோம் (கணிபொறி)

Analog – உவமம் Digital – துடிமம் Computer – கணிபொறி CPU – மையச் செயலகம் Memory – நினைவகம் Keyboard – விசைப்பலகை Monitor – திரையகம் Mouse – ச...

தமிழ்ச்சொல் அறிவோம்

1. அதிகாரி - அலுவலர் 2. செக் - காசோலை 3. சக்சஸ் - வெற்றி 4. பீரோ - இழுப்பறை 5. லீவ்லெட்டர் - விடுமுறை கடிதம் 6. சிட்டி - நகரம் 7. டைப்பிஸ்ட ...

அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் நூல்கள்

1..இயற்கை வாழ்வில்லம் என்று அழைக்கப்படும் நூல் எது? 2..இயற்கைத் தவம் என்று அழைக்கப்படும் நூல் எது? 3..இயற்கைப் பரிணாமம் என்று அழைக்கப்படும் ...

TNPSC 2022 GENERAL TAMIL QUESTION AND ANSWER

Q1: செங்கீரைப் பருவம் - பிள்ளைத்தமிழில் எந்தப் பருவமாக விளங்குகிறது? (2019 G4) a. இரண்டாம் பருவம் b. ஐந்தாம் பருவம் c. முதற் பருவம் d. மூன்ற...

INDIAN HISTORY STUDY MATERIAL - 12

1. ஆய்க.  துணிபுரை(A): பிண்டாரிகள் நல்லதொரு அமைப்பின் கீழிருந்ததுடன் ஆங்கிலேயரையும் எதிர்த்தனர்.  காரணம்(R): ஹேஸ்டிங்ஸ் பிரபு போரின் மூலம் அ...

குழந்தை மேம்பாடு மற்றும் கற்பித்தல் முறைகள் - 04

1. "சைக்காலஜி" என்னும் துறையின் மூலம் ஆராயப்படுவது. அ) ஆன்மாவின் இயல்பு ஆ) மாணவர் இயல்பு இ) ஆசிரியர் இயல்பு ஈ) உடலின் இயல...

Indian Geography Question And Answer - 12

1. பின்வரும் கூற்றினை ஆய்க . சரியான விடை அளிக்கவும் 1. பசுமைப் புரட்சி விவசாயத்தில் புதிய முறைகளை உருவாக்கும் 2. பசுமைப்புரட்சி ...

Indian Geography Question And Answer - 11

1. கீழ்கண்ட எந்த இந்தியப் பகுதி பூமத்திய ரேகைக்கு மிக அருகில் உள்ளது ? மினிக்காய் தீவுகள் நிகோபர் தீவுகள் குமரி முனை இலட்சத் த...

கல்விச்செய்திகள்

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups