உடல்நலம்

TNPSC பொதுத் தமிழ் மாதிரி வினா விடைகள் - 06

1. ஒலிவேறுபாடறிந்து சரியான பொருளைத் தேர்க: அலை - அளை
 • A. கூப்பிடு - தயிர்
 • B. நத்தை - சேறு
 • C. துன்பம் - சோறு
 • D. கடல் - பாம்புப்புற்று✔
2. பிரித்து எழுதுக : பாடாண் திணை
 • A. பா + டாண் + திணை
 • B. பாடா + திணை
 • C. பாடு + ஆண் + திணை✔
 • D. பாடாண் + திணை
3. பொருந்தாத் தொடரைத் தேர்க :
 • A. வாடகை - குடிக்கூலி
 • B. பந்தயம் - பணயம்
 • C. தெம்பு - ஊக்கம்✔
 • D. வாடிக்கை - ஒழுங்கு
4. அழி - என்னும் வேர்ச்சொல்லின் வினைமுற்றை தேர்ந்தெடுக்க
 • A. அழிதல்
 • B. அழிந்து✔
 • C. அழித்தல்
 • D. அழிந்த
5. மகிழ் - என்னும் வேர்ச்சொல்லின் வினையாலணையும் பெயரைத் தேர்ந்தெடுக்க
 • A. மகிழ்ந்து
 • B. மகிழ்தல்
 • C. மகிழ்ந்தவன்✔
 • D. மகிழ்க
6. ஒலிவேறுபாடறிந்து சரியான பொருளைத் தேர்க: இளை - இழை
 • A. மெலிதல் - நூல்✔
 • B. கோழை - எச்சில்
 • C. நெகிழ்தல் - பூசுதல்
 • D. இளையவன் - வறுமை
7. எதிர்சொல் தருக: சான்றோர்
 • A. உயர்ந்தோர்
 • B. மேலோர்
 • C. புல்லர்✔
 • D. ஆன்றோர்
8. நூ - என்னும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்குரிய பொருள் யாது?
 • A. தேர்
 • B. புத்தகம்
 • C. அணிகலன்✔
 • D. உடை
9. பொருந்தாத சொல்லைக் கண்டறிக
 • A. சீட்டுக்கவி
 • B. ஆசுகவி
 • C. மதுரகவி
 • D. விகடகவி ✔
10. செயல்பாட்டு வினை வாக்கியம் கண்டறிக.
 • A. பரிசை விழாத் தலைவர் வழங்கினார்
 • B. விழாத் தலைவரால் பரிசு வழங்கப்பட்டது✔
 • C. விழாத் தலைவர் பரிசு கொடுத்தார்
 • D. பரிசை விழாத் தலைவர் வழங்கவில்லை
11. திறன் - என்பதன் இலக்கணக் குறிப்பு தேர்க.
 • A. ஈற்றுப்போலி✔
 • B. தொழிற்பெயர்
 • C. ஆகுபெயர்
 • D. வினையெச்சம்
12. கயிலையெனும் வடமலைககுத் தெற்குமலை அம்மே கனகமகா மேருவென நிற்குமலை அம்மே - இயைபுத் தொடையை தேர்க.
 • A. கயிலையெனும் - கனகமகா
 • B. வடமலை - தெற்குமலை
 • C. அம்மே - அம்மே✔
 • D. நிற்குமலை - மேருவென
13. தண்டமிழ் ஆசான் என்னும் புகழ்மொழிக்கு உரியவர்
 • A. இளங்கோவடிகள்
 • B. திருத்தக்கத் தேவர்
 • C. நாதகுத்தனார்
 • D. சீத்தலைச் சாத்தனார்✔
14. நகையும் உவகையும் - என்பதன் இலக்கணக் குறிப்பு தேர்க.
 • A. உம்மைத் தொகை
 • B. இழிவு சிறப்பும்மை
 • C. எண்ணும்மை✔
 • D. வினைத்தொகை
15. கொழு கொம்பற்ற கோடி போல - உவமையால் விளக்கப் பெறும் பொருத்தமான பொருளைத் தேர்ந்தெடுக்க
 • A. ஆதரவு
 • B. தாவுதல்
 • C. ஆதரவின்மை✔
 • D. அசைதல்

0 Response to "TNPSC பொதுத் தமிழ் மாதிரி வினா விடைகள் - 06"

Post a Comment

கல்விச்செய்திகள்

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups