Breaking

Join THAMIZHKADAL Telegram Group

Join THAMIZHKADAL WhatsApp Group

Sunday, January 16, 2022

TNPSC பொதுத்தமிழ் – வழூஉச் சொல் திருத்தம்

நாம் பேச்சு வழக்கில் தமிழ்ச்சொற்களைத் தவறாகப் பயன்படுத்துகிறோம். சிலர் பேசுகிறவாறு எழுதவும் செய்கிறார்கள். தவறான பிழையான சொற்களையே வழூஉச் சொற்கள் (வழூஉ – தவறான) என்பர். பழக்கத்தில் வழூஉச் சொற்களுக்குரிய சரியான சொற்களைத் தெரிந்து கொண்டால் எழுதும்போது பிழை நேராது.

வழூஉச் சொற்களும் திருத்தங்கள்
1. கடகால் – கடைக்கால்
2. குடக்கூலி – குடிக்கூலி
3. முயற்சித்தார் – முயன்றார்
4. வண்ணாத்திப்பூச்சி – வண்ணத்துப்பூச்சி
5. வென்னீர் – வெந்நீர்
6. எண்ணை – எண்ணெய்
7. உசிர் – உயிர்
8. ஊரணி – ஊருணி
9. சிகப்பு – சிவப்பு
10. புண்ணாக்கு – பிண்ணாக்கு
11. கோர்வை – கோவை
12. வலதுபக்கம் – வலப்பக்கம்
13. தலைகாணி – தலையணை
14. வேர்வை – வியர்வை
15. சீயக்காய் – சிகைக்காய்
16. சுவற்றில் – சுவரில்
17. காவா – கால்வாய்
18. நாகரீகம் – நாகரிகம்
19. கயறு – கயிறு
20. அடயாளம் – அடையாளம்
21. அலமேலுமங்கை – அலர்மேல்மங்கை
22. அவரக்கா – அவரைக்காய்
23. அறுவறுப்பு – அருவருப்பு
24. அங்கிட்டு – அங்கு
25. இளநி – இளநீர்
26. இறச்சி – இறைச்சி
27. ஒசத்தி ஒயர்வு – உயர்வு
28. ஒண்டியாய் – ஒன்றியாய்
29. ஒண்டிக்குடித்தனம் – ஒன்றிக்குடித்தனம்
30. கவுளி – கவளி
31. கோர்த்து – கோத்து
32. சந்தணம் – சந்தனம்
33. பதட்டம் – பதற்றம்
34. புழக்கடை – புறக்கடை
35. மணத்தக்காளி – மணித்தக்காளி
36. வெங்கலம் – வெண்கலம்
37. வைக்கல் – வைக்கோல்
38. சாயங்காலம் – சாயுங்காலம்
39. அடமழை – அடைமழை
40. அடமானம் – அடைமானம்
41. அருவாமனை – அரிவாள்மனை
42. அண்ணாக்கயிறு – அரைஞாண்கயிறு
43. அமக்களம் – அமர்க்களம்
44. இத்தினை – இத்தனை
45. இத்துப்போதல் – இற்றுப்போதல்
46. உடமை – உடைமை
47. உந்தன் – உன்றன்
48. ஒம்பது – ஒன்பது
49. ஒருவள் – ஒருத்தி
50. கத்திரிக்காய் – கத்தரிக்காய்
51. கடப்பாறை – கட்ப்பாரை
52. கட்டிடம் – கட்டடம்
53. காக்கா – காக்கை
54. கருவேற்பிலை – கறிவேப்பிலை
55. கெடிகாரம் – கடிகாரம்
56. கோடாலி – கோடரி
57. சாம்பராணி – சாம்பிராணி
58. சிலது – சில
59. சிலவு – செலவு
60. தடுமாட்டம் – தடுமாற்றம்
61. தாப்பாள் – தாழ்ப்பாள்
62. துடப்பம் – துடைப்பம்
63. துவக்கம் – தொடக்கம்
64. துவக்கப்பள்ளி – தொடக்கப்பள்ளி
65. துளிர் – தளிர்
66. தொந்திரவு – தொந்தரவு
67. தேனீர்; – தேநீர்
68. நேத்து – நேற்று
69. நோம்பு – நோன்பு
70. நஞ்சை – நன்செய்
71. நாகறிகம் – நாகரிகம்
72. நாத்தம் – நாற்றம்
73. பண்டகசாலை – பண்டசாலை
74. பயிறு – பயறு
75. பாவக்காய் – பாகற்காய்
76. புஞ்சை – புன்செய்
77. பேரன் – பெயரன்
78. முழுங்கு – விழுங்கு
79. முழித்தான் – விழித்தான்
80. மெனக்கட்டு – வினைகெட்டு
81. மோர்ந்து – மோந்து
82. ரொம்ப – நிரம்ப
83. வயறு – வயிறு
84. வெண்ணை – வெண்ணெய்
85. வெய்யில் – வெயில்
86. வேண்டாம் – வேண்டா
87. வெட்டிப்பேச்சு – வெற்றுப்பேச்சு
88. தாவாரம் – தாழ்வாரம்
89. எடஞ்சல் – இடைஞ்சல்
90. எலிமிச்சம்பழம் – எலுமிச்சம்பழம்
91. கைமாறு – கைம்மாறு
92. தலகாணி – தலையணை
93. பொடைத்தாள் – புடைத்தாள்
94. அருகாமையில் – அருகில்
95. ஊரணி – ஊருணி
96. எண்ணை – எண்ணெய்
97. வெண்ணீர்; – வெந்நீர்
98. இன்னிக்கு – இன்றைக்கு
99. கழட்டு – கழற்று
100. துகை – தொகை
101. வத்தல் – வற்றல்
102. பசும்பால் – பசுப்பால்
103. வலது பக்கம் – வலப்பக்கம்
104. பேத்தி – பெயர்த்தி
105. தின்னீர் – திருநீறு
106. திருவாணி – திருகாணி
107. சாணி – சாணம்
108. இரும்பல் – இருமல்
109. காத்து – காற்று
110. புட்டு – பிட்டு
111. கவுனி – கவனி
112. இவையன்று – இவையல்ல
113. அனியாயம் – அநியாயம்
114. இடது பக்கம் – இடப்பக்கம்
115. உத்திரவு – உத்தரவு
116. எதுகள் – எவை
117. எந்தன் – என்றன்
118. (நெல்) குத்துதல் – (நெல்) குற்றுதல்
119. சோத்துப்பானை – சோற்றுப்பானை
120. பீத்தல் – பீற்றல்
121. புணையம் – பிணையம்
122. எல்லோரும் – எல்லாரும்
123. கத்திரிக்கோல் – கத்தரிக்கோல்
124. கர்ப்பூரம் – கருப்பூரம்
125. கோர்த்தான் – கோத்தான்
126. சித்தரித்தல் – சித்திரித்தல்
127. தேங்காய் முடி – தேங்காய் மூடி
128. தோற்கடித்தான் – தோல்வியுற அடித்தான்
129. விசாரி – உசாவு
130. நாழி – நாழிகை
131. பூசணிக்காய் – பூச்சுணைக்காய்
132. முகர்தல் – மோத்தல்
133. மென்மேலும் – மேன்மேலும்
134. அப்பாவி – அற்ப ஆவி
135. அமக்களம் – அமர்க்களம்
136. எல்கை – எல்லை
137. ஏழரை நாட்டுச் சனியன் – ஏழரை ஆட்டைச் சனியன்
138. களி கூறுங்கள் – களிகூருங்கள்
139. கம்மனாட்டி – கைம்பொண்டாட்டி
140. கழிசடை – கழியாடை
141. கிடாய் – கடா
142. கெவுளி – கௌ;ளி
143. சதை – தசை
144. சும்மாடு – சுடையடை
145. பயிறு – பயறு
146. பன்னிரெண்டு – பன்னிரண்டு
147. பாவக்காய் – பாகற்காய்
148. மார்வலி – மார்புவலி
149. முந்தாணி – முன்தானை
150. வெங்கலம் – வெண்கலம்
151. வேர்க்குரு – வேர்க்குறு
152. ஓரவத்தி – ஓரகத்தி
153. கண்றாவி – கண்ணராவி
154. கம்மாய் – கண்மாய்
155. சக்களத்தி – சகக்கிளத்தி
156. சில்லரை – சில்லறை
157. சின்னாபின்னம் – சின்னபின்னம்
158. நிச்சயதார்த்தம் – நிச்சியதார்த்தம்
159. மாதாமாதம் – மாதம்மாதம்
160. மிரட்டினார் – மருட்டினார்
161. வரேன் – வாரேன்
162. வராது – வாராது
163. வாத்தியார் – உபாத்தியாயர்
164. வாத்திச்சி – உபாத்தியாயினி
165. வாய்ப்பாடு – வாய்பாடு
166. வாவரசி – வாழ்வரசி
167. வியாதியஸ்தர் – வியாதிஸ்தர்
168. வெங்கடாசலம் – வேங்கடாசலம்
169. வெள்ளாமை – வேளாண்மை
170. மனது – மனம்

No comments:

Post a Comment