Breaking

Join THAMIZHKADAL Telegram Group

Join THAMIZHKADAL WhatsApp Group

Sunday, January 16, 2022

TNPSC பொது தமிழ்–பொருந்துதல் பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்

அ – வரிசை

 அணியர் – நெருங்கி இருப்பவர்
 அணையார் – போன்றார்
 அளைஇ – கலந்து
 அகன் – அகம், உள்ளம்
 அமர் – விருப்பம்
 அமர்ந்து – விரும்பி
 அகத்தான் ஆம் – உள்ளம் கலந்து
 அணி – அழகுக்காக அணியும் நகைகள்
 அல்லவை – பாவம்
 அற்று – அது போன்று
 அல்லைத்தான் – அதுவும் அல்லாமல்
 அன்ன – அவை போல்வன
 அகம் – உள்ளம்
 அமையும் – உண்டாகும்
 அறிகை – அறிதல் வேண்டும்
 அல்லல் – துன்பம்
 அளகு – கோழி
 அரவு – பாம்பு
 அரவம் – பாம்பு
 அரம் – வாளைக் கூர்மையாக்கும் கருவி
 அமுத கிரணம் – குளிர்ச்சியான ஒளி
 அலகு இல் – அளவில்லாத
 அலகிலா – அளவற்ற
 அன்னவர் – அத்தகைய இறைவர்
 அகழ்வாரை – தோண்டுபவரை
 அடவி – காடு
 அரம்பையர் – தேவ மகளிர்
 அளவின்று – அளவினையுடையது
 அவி உணவு – தேவர்களுக்கு வேள்வியின் பொழுது கொடுக்கப்படும்  உணவு
 அற்றே – போன்றதே
 அனைத்தாலும் – கேட்ட அத்துணை அளவிலும்
 அவியினும் – இறந்தாலும்
 அரு – உருவமற்றது
 அலகில – அளவற்ற
 அகன்று – விலகி
 அயலார் – உறவல்லாதோர்
 அழுக்காறு – பொறாமை
 அருவிணை – செய்தற்கரிய செயல்
 அடர்த்து எழு குருதி – வெட்டுப்பட்ட  இடத்தினின்றும் பீறிட்டு ஒழுகும் செந்நீர்
 அம்பி – படகு
 அல் – இருள்
 அடிமை செய்குவென் – பணி செய்வேன்
 அமலன் – குற்றமற்றவன்
 அரி – நெற்கதிர்
 அம் – அழகிய
 அரா – பாம்பு
 அல்லல் – துன்பம்
 அங்கை – உள்ளங்கை
 அங்கணர் – அழகிய நெற்றிக்கண்ணையுடைய சிவன்
 அரியாசணம் – சிங்காசணம்
 அறைகுவன் – சொல்லுவான்
 அணித்தாய் – அண்மையில்
 அடவி – காடு
 அலறும் – முழங்கும்
 அணிந்து – அருகில்
 அறைந்த – சொன்ன
 அதிசயம் – வியப்பு

ஆ – வரிசை

 ஆர்வம் – விருப்பம்
 ஆற்றவும் – நிறைவாக
 ஆற்றுணா – ஆறு – உணா
 ஆறு – வழி
 ஆடவர் – ஆண்கள்
 ஆர்கலி – நிறைந்த ஓசையுடைய கடல்
 ஆடுபரி – ஆடுகின்ற குதிரை
 ஆழி – மோதிரம்
 ஆனந்தம் – மகிழ்ச்சி
 ஆறு – நல்வழி
 ஆழி – கடல்
 ஆழி – உப்பங்கழி
 ஆன்ற – உயர்ந்த
 ஆன்றோர் – கல்வி, கேள்வி, பண்பு ஆகியவற்றில் சிறந்தோர்
 ஆர் அவை – புலவர்கள் நிறைந்த அவை
 ஆக்கம் – செல்வம்
 ஆயகாலை – அந்த நேரத்தில்

இ – வரிசை

 இன்சொல் – இனிய சொல்
 இன்சொலன் – இனிய சொற்களைப் பேசுபவன்
 இன்சொலினதே – இனிய சொற்களைப் பேசுதலே
 இன்புறாஉம் – இன்பம் தரும்
 இன்மை – இப்பிறவி
 இரட்சித்தாணா – காப்பாற்றினானா
 இணக்கவரும்படி – அவர்கள் மனம் கனியும் படி
 இல்லார் – செல்வம் இல்லாதவர்
 இடித்தல் – கடிந்துரைத்தல்
 இடுக்கண் – துன்பம்
 இசைந்த – பொருத்தமான
 இருநிலம் – பெரிய உலகம்
 இகழ்வார் – இழிவுபடுத்துவோர்
 இறப்பினை – பிறர் செய்த துன்பத்தை
 இறைந்தார் – நெறியைக் கடந்தவர்
 இன்னா – தீய
 இன்னாசொல் – இனிமையற்ற சொல்
 இழைத்துணர்ந்து – நுட்பமாக ஆராய்ந்து
 இடர் – இன்னல்
 இன்னா – தீங்கு
 இனிய – நன்மை
 இன்மை – வறுமை
 இளிவன்று – இழிவானதன்று
 இருநிலம் – பெரிய நிலம்
 இசைபட – புகழுடன்
 இரந்து செப்பினான் – பணிந்து வேண்டினான்
 இன்னல் – துன்பம்
 இறைஞ்சி – பணிந்து
 இழக்கம் – ஒழுக்கம் இல்லாதவர்
 இடும்பை – துன்பம்
 இகல் – பகை
 இறுவரை – முடிவுக்காலம்
 இயைந்தக்கால் – கிடைந்தபொழுது
 இமையவர் – தேவர்
 இறையோன் – தலைவன்
 இனிதின் – இனிமையானது
 இன்னல் – துன்பம்
 இருத்தி – இருப்பாயாக
 இந்து – நிலவு
 இடர் – துன்பம்
 இழக்கும் – கடிந்துரைக்கும்
 இடிப்பார் – கடிந்து அறிவுரை கூறும் பெரியார்
 இருள் – பகை
 இரண்டும் – அறனும் இன்பமும்
 இடர் – துன்பம்
 இரும்பணை – பெரிய பனை
 இவண் நெறியில் – இவ்வழியில்
 இனை – சுற்றம்
 இளைப்பாறுதல் – ஓய்வெடுத்தல்

ஈ – வரிசை

 ஈனும் – தரும்
 ஈன்றல் – தருதல் உண்டாக்குதல்
 ஈயும் – அளிக்கும்
 ஈரிருவர் – நால்வர்
 ஈதல் – கொடுத்தல்
 ஈயப்படும் – அளிக்கப்படும்
 ஈர்த்து – அறுத்து
 ஈண்டிய – ஆய்ந்தளித்த

உ – வரிசை

 உன்னி – நினைத்து
 உரும் – இடி
 உறுவை – புலி
 உல்குபொருள் – வரியாக வரும் பொருள்
 உறுபொருள் – அரசு உரிமையாளர் வரும்பொருள்
 உறா அமை – துன்பம் வராமல்
 உதிரம் – குருதி
 உன்னேல் – நினைக்காதே
 உண்டனென் – உண்டோம் என்பதற்கு சமமானது
 உபகாரத்தான் – பயன் கருதாது உதவுபவன்
 உள்வேர்ப்பர் – மனத்தினுள் மறைத்து வைத்திருப்பார்
 உலகம் – உயர்ந்தோர்
 உரவோர் – மன வலிமையுடையோர்
 உம்பரார் பதி – இந்திரன்
 உய்ய – பிழைக்க
 உறுதி – உள வலிமை
 உடு – சொரிந்த
 உணர்வு – அறிவியல் சிந்தனை
 உரு – வடிவம்
 உலையா உடம்பு – தளராத உடல்
 உயம்மின் – போற்றுங்கள்
 உறைதல் – தங்குகள்
 உய்ம்மின் – பிழைத்துக் கொள்ளுங்கள்
 உயர்ந்தன்று – உயர்ந்தது
 உபாயம் – வழிவகை
 உடையார் – செல்வம் உடையார்
 உவப்ப – மகிழ
 உருகுவார் – வருந்துவார்
 உண்பொழுது – உண்ணும் பொழுது
 உணா – உணவு
 உணர்வு – நல்லெண்ணம்
 உடுக்கை – ஆடை
 உழுபடை – விவசாயம் செய்யும் கருவிகள்

ஊ – வரிசை

 ஊன்றும் – தாங்கும்
 ஊற்று – ஊன்று கோல்

எ – வரிசை

 என்பு – எலும்பு
 எவன் கொலோ – என்ன காரணமோ
 எய்யாமை – வருந்தாமை
 எண் – எண்கள் கணிதம்
 எழத்து – இலக்கண இலக்கியங்கள் வடிவங்கள்
 எம்பி – என் தம்பி
 எய்தற்கு – கிடைத்தற்கு
 எளிமை – வறுமை
 எள்ளுவர் – இகழ்வர்
 எண்டு – கரடி
 எழில் – அழகு
 என்பால் – என்னிடம்
 எஃகு – உறுதியான
 எயினர் – வேடர்
 எள்ளறு – இகழ்ச்சி இல்லாத
 எய்தற்கு – கிடைத்தற்கு
 என்பணிந்த – எலும்பை மாலையாக அணிந்த

ஏ – வரிசை

 ஏமாப்பு – பாதுகாப்பு
 ஏமரா – பாதுகாவல் இல்லாத
 ஏர் – அழகு
 ஏசா – பழியில்லா
 ஏதம் – குற்றம்
 ஏய்துவர் – அடைவர்
 ஏத்தும் – வணங்கும்
 ஏமாப்பு – பாதுகாப்பு
 ஏக்கற்று – கவலைப்பட்டு

ஒ – வரிசை

 ஒண்பொருள் – சிறந்த பொருள்
 ஒழுகுதல் – ஏற்று நடத்தல்
 ஒல்கார் – விலகமாட்டார்
 ஒல்லாவே – இயலாவே
 ஒட்ட – பொருந்த
 ஒழுகுதல் – நடத்தல், வாழ்தல்
 ஒடுக்கம் – அடங்கியிருப்பது
 ஒள்ளியவர் – அறிவுடையவர்
 ஒம்பப்படும் – காத்தல் வேண்டும்
 ஒப்புரவு – உதவுதல்
 ஒற்சம் – தளர்ச்சி
 ஒப்பர் – நிகராவர்
 ஒண்தாரை – ஒளிமிக்க மலர்மாலை
 ஒன்றோ – தொடரும் சொல்

ஓ – வரிசை

ஓதின் – எதுவென்று சொல்லும் போது

No comments:

Post a Comment