வேதியியல் Question And Answer - 05 - THAMIZHKADAL.IN

Post Top Ad

Wednesday, December 22, 2021

வேதியியல் Question And Answer - 05

1. நீர்மக் கரைசலிலுள்ள அசிடிக் அமிலத்தின் pH மதிப்பு 2. இதனுன் எது சேரும் பொழுது pH மதிப்பு அதிகரிக்கிறது?

 •   ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம்
 •   நீர்ம அமோனியா
 •   கரும்புச் சர்க்கரை
 •   சாதாரண உப்பு

2. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது களைக்கொல்லி?

 •   மெட்டாக்ளோர்
 •   டைகுளோரோபீனாக்சி அசிடிக் அமிலம்
 •   டாலபன்
 •   மேற்கண்ட அனைத்தும்

3. காளான் கொல்லி போர்டாக் கலவை என்பது?

 •   காப்பர் சல்பேட்டு மற்றும் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு
 •   போரிக் அமிலம் மற்றும் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு
 •   போரக்ஸ் மற்றும் காப்பர் சல்பேட்
 •   போரக்ஸ் மற்றும் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு

4. டைமண்ட் ஆனது கிராபைட்டை விட கடினமாக இருப்பதற்கான காரணம்?

 •   படிக உருவமைப்புகளின் வேறுபாடு
 •   அடுக்குகளில் உள்ள அணுக்களின் வேறுபாடு
 •   டைமண்டின் நான்முகி வடிவம்
 •   மேற்கூறிய ஏதுமில்லை

5. குளுக்கோஸின் நொதித்தல் வினையின் போது இறுதியாக கிடைக்கும் பொருள்?

 •   CO 2 மற்றும்2 O
 •   CO மற்றும் ஆல்கஹால்
 •   CO 2 மற்றும் CH 3 OH
 •   CO 2 மற்றும்2 H 5 OH

6. தூக்க ( Hypnotic ) நிலைக்கு பயன்படுத்தப்படும் அமிலம்?

 •   பார்பிட்யுரிக் அமிலம்
 •   பென்சோயிக் அமிலம்
 •   பியுட்டனாயிக் அமிலம்
 •   டார்டாரிக் அமிலம்

7. நிறமுள்ள சேர்மங்களை நிறமிழக்க செய்வது?

 •   நிலக்கரி
 •   கார்பன்
 •   விலங்கு கால்கரி
 •   U - V - கதிர்கள்

8. கார்பன், வைரம் மற்றும் கிராபைட் ஆகியவை மொத்தமாக ................... என்றுழைக்கப்படுகிறது?

 •   புறவேற்றுமை வடிவங்கள்
 •   ஐசோமெர்கள்
 •   ஒத்தபடிகமைப்பு
 •   ஐசோடோப்புகள்

9. எதற்காக டெட்ரா எத்தில் லெட் பெட்ரோலுடன் சேர்க்கப்படுகிறது?

 •   கொதிநிலையை அதிகரிக்க
 •   வெடிபொருள் எதிர்ப்பு வீதத்தை அதிகரிக்க
 •   எரிநிலையை அதிகரிக்க
 •   உறைவதை தடுப்பதற்கு

10. முடிச்சாயம் தயாரித்தலில் உபயோகப்படுத்தப்படும் பொருள்?

 •   வெள்ளி நைட்ரேட்
 •   வெள்ளி அயோடைடு
 •   வெள்ளி குளோரைடு
 •   வெள்ளி புரோமைடு

No comments:

Post a Comment

THAMIZHKADAL STUDY MATERIAL

கிழே உள்ள தலைப்பை தொடவும்

FOLLOW THE THAMIZHKADAL WEBSITES
WWW.THAMIZHKADAL.COM
EXAM STUDY MATERIAL ONLINE TEST VIDEO MATERIAL
TEXT BOOK CLICK VIEW ATTEND CLICK VIEW
இலக்கிய வரலாறு CLICK VIEW ATTEND CLICK VIEW
GK CLICK VIEW ATTEND CLICK VIEW
CURRENT AFFAIRS CLICK VIEW ATTEND CLICK VIEW
TNPSC CLICK VIEW ATTEND CLICK VIEW
TET CLICK VIEW ATTEND CLICK VIEW
PG TRB CLICK VIEW ATTEND CLICK VIEW
POLICE CLICK VIEW ATTEND CLICK VIEW
NEET CLICK VIEW ATTEND CLICK VIEW
TELENT EXAM NMMS TRUST NTSE
TK WEBSITES THAMIZHKADAL.COM THAMIZHKADAL.IN STUDY MATERIALS

©THAMIZHKADAL

Post Top Ad