உடல்நலம்

PG TRB PHYSICS (TM) STUDY MATERIALS - 22

01.     சோடியம் பாஸ்பேட்டின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு?

A.   Na3 PO4

B.   Na PO3

C.   Na PO4

D.   Na2 PO4

02.     அமோனியம் கார்பனேட்டின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு?

A.   NH4 CO3

B.   (NH4) 2 CO3

C.   (NH43 CO3

D.   NH4 (CO32

03.     பாஸ்பரஸ் டிரைகுளோரைடின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு?

A.   P4Cl4

B.   P2Cl3

C.   P2Cl2

D.   PCl3

04.     சோடியம் கார்பனேட்டின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு?

A.   NaCO3

B.   Na2CO3

C.   Na2(CO3)2

D.   Na3CO3

05.     சல்பர் ஹைக்கா ப்ளூரைடின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு?

A.   S2F6

B.   SF6

C.   S3F2

D.   S4F6

06.     சோடியம் ஹைட்ராக்சைடின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு?

A.   Na2OH

B.   Na(OH)2

C.   Na2(OH)2

D.   NaOH

07.     கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு?

A.   CaOH

B.   Ca(OH)2

C.   Ca2OH2

D.   Ca2(OH)2

08.     அம்மோனியம் சல்பேட்டின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு?

A.   NH4SO4

B.   (NH4)2SO4

C.   (NH4)3(SO4)3

D.   NH4(SO4)2

09.     சோடியம் நைட்ரேட்டின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு?

A.   Na2NO3

B.   NaNO3

C.   Na (NO3)2

D.   NaOH

10.     மெக்னீசியம் சல்பேட்டின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு?

A.   Mg3SO4

B.   Mg2SO4

C.   Mg2( SO4 )3

D.   MgSO 4

0 Response to "PG TRB PHYSICS (TM) STUDY MATERIALS - 22"

Post a Comment

கல்விச்செய்திகள்

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups