குழி, குவி லென்சின் பயன்பாடுகள்

குவிலென்சின் பயன்பாடுகள்
  1. ஒளிப்படக் கருவியில் பயன்படுகின்றன.
  2. உருப்பெருக்கும் கண்ணாடிகளாகப் பயன்படுகின்றன.
  3. நுண்ணோக்கிகள், தொலைநோக்கிகள் மற்றும் நழுவப்பட வீழ்த்திகள் (Slide Projector) போன்றவற்றின் உருவாக்கத்தில் பயன்படுகின்றன.
  4. தூரப்பார்வை என்ற பார்வைக் குறைபாட்டைச் சரி செய்யப் பயன்படுகின்றன
குழிலென்சின் பயன்பாடுகள்
  1. கலிலியோ தொலைநோக்கியில் கண்ணருகு லென்சாகப் பயன்படுகின்றன.
  2. வெளியாட்களைத் தெரிந்துகொள்ள வீட்டின் கதவுகளில் ஏற்படுத்தப்படும் உளவுத் துளைகளில் பொருத்தப்படுகின்றன.
  3. கிட்டப்பார்வை என்னும் பார்வைக் குறைபாட்டைச் சரி செய்யப் பயன்படுகிறன.

Related Posts

Previous
Next Post »
Comments


EmoticonEmoticon